RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HOPAR – Marcin Oparski z siedzibą przy:
os. Energetyk 9B/3
46-081 Dobrzeń Wielki
e-mail: oparskim@gmail.com
tel.: 603 877 932
strona www: www.szkolenia.hopar.pl

1. Administrator danych: 

reprezentowana przez Marcina Oparskiego – właściciela.

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji szkoleń oraz do kontaktu między stronami na podstawie art. 6, lit. b RODO

3. Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest HOPAR – Marcin Oparski

4. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wystawienia zaświadczeń o odbyciu szkolenia – nie dłużej niż 30 dni, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo do informacji (art. 14 RODO);
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO);
 • prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO);,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym (w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa);
 • warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością podpisania niezbędnych umów;
 • wymogiem umownym w przypadku wyrażenia zgody, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizowania celów do których zgoda jest potrzebna

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content